مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر بصورت جامع و کامل برگرفته شده از پایان نامه کارشناسی ارشد با منابع بروز و جدید

مشخصات فایل

تعداد صفحات 80
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

دانلود مبانی نظری پایان نامه رشته مدیریت

مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر

 
 
 
 
 
مقدمه:

در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی كشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست كه صورتهای مالی شركت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای كشور است كه در صورت ارائه یك مدل مناسب برای این شركت‌ها و تأثیرگذاری بر كاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان، می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شركت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند كه از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یك مدل جامع برای شركت‌های هواپیمائی، امكان بروز مشكلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد.

با توجه به موارد فوق از یك طرف و وجود تحریم در بخش هوایی كشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله، این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شركت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها، مدل به دست آمده را برای شركت‌هایی كه خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب، این تحقیق، شركتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازكننده به ایران و بالعكس) كه در طی یك دوره 5 ساله از عملكرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب كرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق، مراحل زیر را انجام خواهد داد.

1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیك (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق .

یعنی پاسخ به این سوال كه موضوعات تغییر در این تحقیق كدام بوده و گونه‌های مختلف هر یك از این موضوعات چه هستند.

2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملكرد شركت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق).

یعنی پاسخ به این سئوال كه كدام یك از این موضوعات، در تاثیرگذاری برعملكرد، از اولویت بالاتری برخورداراست.

3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیك) با متغیرهای تعدیل‌كننده (میزان كنترل و نوع تأكید بر داخل و خارج) جهت استخراج یك مدل مناسب.

یعنی پاسخ به این سوال كه تركیب بهینه این گونه‌ها چیست.

 
 
 
کلمات کلیدی:
موضوعات تغییر
شركت‌های برتر
مدیریت استراتژیك تغییر
تئوری برخاسته از زمینه
موضوعات تغییر در سطح استراتژیك
 
 
 
 
 
1) بیان مسئله
در حال حاضر استراتژی جامعی در سطح صنعت هوائی و خصوصاً هواپیمائی كشور وجود ندارد. این موضوع در حالیست كه صورتهای مالی شركت‌های هواپیمایی نشان دهنده مبالغ بسیار بالائی از صرف منابع بودجه‌ای كشور است كه در صورت ارائه یك مدل مناسب برای این شركت‌ها و تأثیرگذاری بر كاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای آنان، می‌توان انتظار منافع بالائی را در سطح ملی داشت. همچنین در حال حاضر شركت‌های جدیدی وارد صنعت شده‌اند كه از تجربه حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده و در صورت عدم ارائه یك مدل جامع برای شركت‌های هواپیمائی، امكان بروز مشكلات وسیع‌تر در صورت تداوم این روند وجود دارد.
 
 با توجه به موارد فوق از یك طرف و وجود تحریم در بخش هوایی كشور و جایگاه صنعت حمل و نقل در سند چشم انداز بیست ساله، این تحقیق می‌تواند با شناسائی استراتژی‌های تغییر شركت‌های هواپیمائی برتر و استخراج مدلی مناسب از آنها، مدل به دست آمده را برای شركت‌هایی كه خواهان تغییر هستند  تسری دهد. برای به دست آوردن  مدلی مناسب، این تحقیق، شركتهای هواپیمای برتر (بین‌الملی پروازكننده به ایران و بالعكس) كه در طی یك دوره 5 ساله از عملكرد در حال رشد برخوردار بوده‌اند را انتخاب كرده و متعاقباً برای رسیدن به نتیجه تحقیق، مراحل زیر را انجام خواهد داد.
 
1) بررسی مدل‌های مربوط به موضوعات تغییر و گونه‌های مختلف تغییر در سطح استراتژیك (ادبیات تحقیق) به منظور حمایت ازچارچوب نظری تحقیق .یعنی پاسخ به این سوال كه موضوعات تغییر در این تحقیق كدام بوده و گونه‌های مختلف هر یك از این موضوعات چه هستند.
 
2) بررسی ارتباط و میزان تاثیر این موضوعات (متغیرهای مستقل تحقیق) بر عملكرد شركت‌های هواپیمایی برتر (متغیر وابسته تحقیق).یعنی پاسخ به این سئوال كه كدام یك از این موضوعات، در تاثیرگذاری برعملكرد، از اولویت بالاتری برخورداراست.
 
3) بررسی ارتباط و هماهنگی گونه‌های موضوعات تغییر (در سطح استراتژیك) با متغیرهای تعدیل‌كننده (میزان كنترل و نوع تأكید بر داخل و خارج) جهت استخراج یك مدل مناسب.
یعنی پاسخ به این سوال كه تركیب بهینه این گونه‌ها چیست.
 
 
 
 
فهرست مطالب
ارائه یك الگوی مناسب استراتژیك تغییر از میان شركت‌های هواپیمائی برتر و استفاده از این الگو برای سایر شركت‌های هواپیمائی جهت افزایش عملكرد آنان 1
 
فصل دوم:گستره نظری و پیشینة پژوهش 19
جدول 1-2: ادبیات تغییر در مدیریت 22
1)مفاهیم عمومی تغییر 23

1-1)تغییر چیست؟ 23

1-2)تغییرات برنامه‌ریزی شده در مقابل تغییرات غیربرنامه‌ریزی 26
1-3)تغییرات دائمی در مقابل تغییرات مقطعی 26
1-4)تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 28
1-4-1)تغییرات تكاملی: 28
1-4-2)تغییرات انتقالی: 29
1-4-3)تغییرات استحاله‌ای: 29
نمودار 1-2: تغییرات تكاملی، انتقالی و استحاله‌ای 29
1-5)جمع‌بندی قسمت اول (مفاهیم عمومی تغییر) 30
2)الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 30
2-1)مدل فرآیندها، محتوا و زمینه 30
نمودار 2-2: موضوعات تغییر از دیدگاه پتیگرو و وایپ 31
2-2)مدل متن تغییر 32
2-3)مدل یكپارچه تغییر سازمانی 33
نمودار 4-2: استراتژیهای تغییر سازمانی بر اساس مدل 33
2-4)مدل ادكار 35
2-5)مدل عوامل تغییر دفت 35
2-6)مدل لویت 37
2-9)جمع‌بندی الگوهای مرتبط با موضوعات تغییر 38
3)مدیریت استراتژیك تغییر 39

3-1)نگرش استراتژیك چیست؟ 39

3-1-2)نگرش روابط انسانی به مدیریت 40
3-1-3)نگرش علمی (كمی) به مدیریت 40
3-1-4)نگرش سیستمی به مدیریت 40
3-1-5)نگرش اقتضایی به مدیریت 40
3-2)مقایسه نگرش‌ها و ارتباط آن با دیدگاه استراتژیك 41

3-5)تفاوت مدیریت استراتژیك تغییر با نگرش عملیاتی تغییر 42

3-7)موضوعات تغییر در سطح استراتژیك 43
3-8)منابع انسانی به عنوان موضوعی در سطح استراتژیك تغییر 46
3-9)مدل استراتژیك منابع انسانی 47
جدول 2-2: تفاوت گزینه‌های استراتژیك منابع انسانی از لحاظ ویژگی‌های سیستم منابع انسانی 51

3-11)تكنولوژی به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 52

3-12)دیدگاه‌های مربوط به تكنولوژی 52
3-13)مدل استراتژیك تكنولوژی 55
3-15)فرهنگ به عنوان عاملی در سطح استراتژیك تغییر 58
3-16)مدل‌های یكپارچه فرهنگ‌ سازمانی 60

3-17)گونه‌شناسی عامل فرهنگ سازمانی در سطح استراتژیك 62

3-18)ساختار به عنوان عاملی در سطح استراتژیك 63
3-18-2)متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 63
جدول 4-2: متغیرهای مرتبط با ساختار سازمانی 65
3-18-3)تأثیر محیط بر ساختارهای سازمان 65

3-20-2)جایگاه اهداف در مجموعه عناصر (موضوعات) تغییر استراتژیك 72

3-21)مدل استراتژیك اهداف سازمانی 73
4)مدل تحقیق 81
5)پیشینه مطالعاتی 85
 
 
منابع 
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

خرید مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از download

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

خرید پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از www

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

خرید فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

خرید فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از word

دریافت تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دانلود مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دانلود پروژه مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دانلود فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دریافت مقاله مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

خرید کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

دریافت فایل word مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free

خرید تحقیق مبانی نظری و پیشینه تحقیق استراتژیک تغییر از free


مطالب تصادفی