مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان

هدف از این مبانی نظری بررسی ویژگی های اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان شهرستان خرم آباد می باشد.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 75
حجم 468 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی،علوم تربیتی واجتماعی

توضیحات کامل

با توجه به این مسئله که سلامت سالمندان ابعاد گوناگونی دارد که همه جنبه های زندگی از قبیل تأمین وارضای نیازهای اساسی و نیز جنبه های والاتر نظیر خود تحققی افراد، ارتقاء شخصی و… رادر برمیگیرد. ازاین روشناخت این ابعاد و عوامل اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر  بر سلامت جسمی و روانی در سالمندان در این پژوهش میتواند برنامه ریزان را در جهت دادن به سیاستها و برنامه ریزیهای توسعه کمک کند.

 

 

 

اصل سازگاري افراد هر جامعه با مقتضيات همان اجتماع، اصلي است که می بايست به آن توجه خاص نمود، بي ترديد اين سازگاري نيز جز در پرتو سلامت افراد جامعه چه از لحاظ جسماني و چه از بعد رواني امکان پذير نخواهد بود. در اين میان سلامت روان به دليل تأثیر فراوان آن بر وضعيت جسماني اهميت بيشتري مي یابد، لذا لزوم شناخت وضعيت موجود سلامت روانی و جسمی به منظور هر گونه برنامه ريزي جهت تأمين آن در جامعه ضروري به نظرمي آيد.

 

 

 

 

به منظور شناخت وضع موجود ارزيابي هاي روان شناختي و عملکرد جسمانی افراد قطعا کمک مؤثري خواهد نمود. ولی اصول روان شناختي و عملکرد جسمانی در اين شناخت تنها مهم نيستند. بلکه قوانين جامعه شناختي نيز در ارتباط با بحث سلامت روان و سلامت جسمی بکارمي آيند. بحث سلامت روان شناختي و سلامت جسمانی در جامعه و افراد  وابسته به مجموعه عواملي است که شناخت تک تک آن عوامل ميسر نخواهد بود ليکن آشنايي با نظريات مختلف در ابتداي بررسي وضعيت سلامت جسمی و روانی قطعاً مفيد خواهد بود. اهميت ديگر اين مسئله آن است که در اين بحث هيچگاه به صورت يک بعدي و با پرداختن به يک جنبه عمل ننمایم. 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب
 

فصل دوم : پیشینه تحقیق و زمینه های نظری    21
مقدمه    22
2-1- پیشینه تحقیق    23
2-2- چارچوب نظری تحقیق     31
2-2-1- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی    31
2-2-2- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی     33
2-3- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی         36
2-3-1- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی      37
2-4- سلامت جسمانی       38
2-5- سلامت روانی     39
2-6-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان    41
2-6-1- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان     42
2-6-2- جنس و سلامت    43
2-6-2-1- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان      44
2-6-3- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی     44
2-6-4- وﺿﻊﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ      45
2-6-5- ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ    45
2-6-6- ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ    46
2-6-6-1- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت    47
2-6-6-2- عوامل اجتماعی      48
2-6-7-بعد خانوار    48
2-6-8- توزیع شهری و روستایی جمعیت    49
2-7- ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ     49
2-7-1- مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ     52
2-7-1-1- ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ     52
2-7-1-2- درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ     53
2-7-1-3- شغل و سلامت افراد     53
2-8-مدل تحقیق     54
2-9- فرضیه های تحقیق     56
2-10- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته     56

 

منابع و مآخذ     
 

 

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

خرید فایل word مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دریافت نمونه سوال مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

خرید پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

خرید فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

خرید مقاله مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از download

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

خرید پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

خرید فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از www

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دریافت پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

خرید فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود نمونه سوال مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از pdf

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

خرید نمونه سوال مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

خرید فایل word مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دریافت فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از word

دریافت تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دانلود مقاله مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دانلود فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دانلود پروژه مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دریافت کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دانلود فایل word مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دریافت مقاله مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دانلود فایل مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دریافت فایل pdf مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

خرید کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دانلود کارآموزی مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

دریافت فایل word مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free

خرید تحقیق مبانی نظری بررسی عوامل موثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان از free


مطالب تصادفی